HOM: Ông Nguyễn Đình Dũng bổ nhiệm vị trí quyền TGĐ thay Ông Nguyễn Quốc Việt - Bổ nhiệm Ông Lê Trung Kiên giữ chức Phó TGĐ

HOM: Ông Nguyễn Đình Dũng bổ nhiệm vị trí quyền TGĐ thay Ông Nguyễn Quốc Việt - Bổ nhiệm Ông Lê Trung Kiên giữ chức Phó TGĐ

Tài liệu đính kèm:

1.HOM_2022.7.19_27c0c80_​HOM_Thong_bao_thay_doi_nhan_su_15072022.pdf

HNX