00:19, 01/08/2012

Họp ĐHCĐ bất thường 2012

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2012

Ngày Đăng ký cuối cùng: 06/08/2012

Ngày thực hiện: N/A