14:06, 09/04/2014

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2014

Ngày Đăng ký cuối cùng: 18/04/2014

Ngày thực hiện: 20/05/2014