Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2017

Ngày Đăng ký cuối cùng: 05/05/2017

Ngày thực hiện: -