17:45, 28/05/2018

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2018

Ngày Đăng ký cuối cùng: 07/05/2018

Ngày thực hiện: N/A