15:20, 17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 21/03/2022

Ngày thực hiện: N/A