Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 10/03/2022

Ngày thực hiện: -