15:12, 14/06/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 16/06/2022

Ngày thực hiện: 16/07/2022