17:41, 23/06/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 05/07/2022

Ngày thực hiện: 28/07/2022