17:48, 30/06/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 12/07/2022

Ngày thực hiện: 08/08/2022

Tài liệu đính kèm