16:41, 06/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 18/07/2022

Ngày thực hiện: N/A