17:41, 09/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 18/08/2022

Ngày thực hiện: 15/09/2022

Tài liệu đính kèm