21:11, 09/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 11/08/2022

Ngày thực hiện: 06/09/2022