18:13, 15/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/08/2022

Ngày thực hiện: N/A