20:20, 12/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 19/09/2022

Ngày thực hiện: 22/10/2022