18:43, 22/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 30/09/2022

Ngày thực hiện: N/A