18:18, 03/05/2019

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2019

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/05/2019

Ngày thực hiện: N/A