17:02, 17/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 30/03/2021

Ngày thực hiện: 27/04/2021