Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 04/05/2021

Ngày thực hiện: 03/06/2021