Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 13/05/2021

Ngày thực hiện: -