22:34, 18/05/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 27/05/2021

Ngày thực hiện: 28/06/2021