16:13, 25/12/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 14/12/2021

Ngày thực hiện: N/A