15:47, 25/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 10/03/2022

Ngày thực hiện: N/A