16:58, 22/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 05/04/2022

Ngày thực hiện: 29/04/2022