21:06, 20/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 28/04/2022

Ngày thực hiện: N/A