Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 11/05/2022

Ngày thực hiện: 11/06/2022