Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 10/06/2022

Ngày thực hiện: 30/06/2022