16:24, 18/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/06/2022

Ngày thực hiện: N/A