16:27, 25/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 04/07/2022

Ngày thực hiện: 25/07/2022