18:22, 22/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/08/2022

Ngày thực hiện: 30/09/2022