21:45, 22/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 06/09/2022

Ngày thực hiện: 30/09/2022

Tài liệu đính kèm