14:06, 18/05/2022

HPD: Nguyễn Văn Tuy - Ủy viên HĐQT - đã mua 47,800 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tuy
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: HPD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 139,100 CP (tỷ lệ 1.67%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 47,800 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 186,900 CP (tỷ lệ 2.25%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá mua chưa đạt kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 25/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 13/05/2022.

  HNX