14:57, 23/03/2022

HPX: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

    Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE