15:42, 09/05/2022

HSA: Lã Giang Trung - Tổng Giám đốc - đã mua 78,371 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Giang Trung
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: HSA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,703,879 CP (tỷ lệ 59.75%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 240,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 78,371 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,782,250 CP (tỷ lệ 60.74%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 01/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 29/04/2022.

  HNX