14:34, 21/01/2022

HSI: Nguyễn Tấn Quốc - Ủy viên HĐQT - đã bán 25,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn Quốc
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: HSI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25,000 CP (tỷ lệ 0.25%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 25,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 20/12/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 31/12/2021.

  HNX