19:04, 16/12/2021

HSI: Nguyễn Tấn Quốc - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 25,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn Quốc
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: HSI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25,000 CP (tỷ lệ 0.25%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/12/2021
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/01/2022.

  HNX