16:50, 28/07/2022

HSL: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE