15:04, 01/07/2022

HTE: Công ty cổ phần Siêu Thanh - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 450,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Siêu Thanh
  - Mã chứng khoán: HTE
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 450,000 CP (tỷ lệ 2.08%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Thị Hồng Vân
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Ủy viên HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 450,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 450,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 10/06/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 28/06/2022.

  HNX