16:23, 15/06/2022

HTG: Nguyễn Đức Thịnh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 25,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Thịnh
  - Mã chứng khoán: HTG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Trị
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 736,999 CP (tỷ lệ 2.46%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 25,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/06/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/07/2022.

  HNX