15:09, 21/06/2022

HTG: Nguyễn Phạm Mỹ Duyên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 25,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Phạm Mỹ Duyên
  - Mã chứng khoán: HTG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Trị
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 736,999 CP (tỷ lệ 2.46%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 25,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 25,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25,000 CP (tỷ lệ 0.08%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 17/06/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 17/06/2022.

  HNX