16:51, 17/08/2022

HTM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Ngọc Lâm

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Ngọc Lâm
  - Mã chứng khoán: HTM
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 2,320,900 CP (tỷ lệ 1.06%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 12,100,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14,420,900 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.56%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 11/08/2022.

  HNX