10:23, 05/07/2022

HTM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương mại Ô tô Thành Công

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thương mại Ô tô Thành Công
  - Mã chứng khoán: HTM
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27,578,125 CP (tỷ lệ 12.54%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 9,680,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17,898,125 CP (tỷ lệ 8.14%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/06/2022.

  HNX