16:25, 01/03/2022

HTR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTR của CTCP Đường sắt Hà Thái như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty có thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty (số 199. đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)
            - Nội dung họp: Thực hiện tất cả những nội dung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ công ty

  HNX