15:15, 29/07/2022

HU1: Giải trình LNST chuyển từ lỗ ở báo cáo kỳ năm trước sang lãi ở kỳ quý 2/2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 giải trình LNST chuyển từ lỗ ở báo cáo kỳ năm trước sang lãi ở kỳ quý 2/2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE