14:05, 29/06/2022

HU1: Ông Dương Tất Khiêm được bầu làm Chủ tịch HĐQT - Bổ nhiệm Ông Bùi Thái Khanh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS như sau:


     

    Tài liệu đính kèm