17:27, 18/08/2022

HU3: Lưu ý Công ty về khả năng hủy niêm yết

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM lưu ý Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã CK: HU3) về khả năng hủy niêm yết do vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE