14:32, 19/08/2022

HU3: Nhắc nhở chậm báo cáo ký kết hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở chậm báo cáo ký kết hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 đối với HU3 như sau:

    HOSE