09:37, 28/06/2022

HU4: Nguyễn Đức Mạnh - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Mạnh
  - Mã chứng khoán: HU4
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Huyên
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 58,000 CP (tỷ lệ 0.39%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/06/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/07/2022.

  HNX