HU4: Nguyễn Thị Hoa - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã mua 53,000 CP

HU4: Nguyễn Thị Hoa - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã mua 53,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hoa
- Mã chứng khoán: HU4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Huyên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 58,000 CP (tỷ lệ 0.39%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 53,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53,005 CP (tỷ lệ 0.35%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/05/2022.

HNX