15:39, 30/05/2022

HU4: Nguyễn Thị Hoa - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã mua 53,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hoa
  - Mã chứng khoán: HU4
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Huyên
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 58,000 CP (tỷ lệ 0.39%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 53,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53,005 CP (tỷ lệ 0.35%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 12/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 25/05/2022.

  HNX