22:35, 04/10/2012

Hủy niêm yết cổ phiếu

Loại sự kiện: Hủy niêm yết

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 22/06/2012

Ngày thực hiện: 25/06/2012